เงื่อนไขการเช่ารถตู้

 1. จำกัดจำนวนผู้นั่งโดยสารตามที่นั่งของรถตู้
 2. ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มสุรา สิ่งเสพย์ติดภายในรถ
 3. ห้ามนำสิ่งผิดกฎหมาย ขึ้นมาภายในรถ โดยเด็ดขาดหากพนักงานขับรถพบเห็นจะเชิญเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
 4. พนักงานขับรถขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเดินทางในบางเส้นทางและบางเวลา หากเห็นว่าการเดินทางเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถ
 5. พนักงานขับรถ จะมุ่งเน้น ความปลอดภัยและความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นสำคัญ
 6. เวลาการใช้รถ 06.00-20.00 น. หากใช้รถก่อนหรือหลังเวลาที่กำหนด จะคิดเป็นค่า O.T. ภายในกรุงเทพฯ
  ชั่วโมงละ 100 บาทต่างจังหวัดคิด ชั่วโมงละ 150 บาทโดยไม่เกิน 24.00 น. หากเกินเวลาที่กำหนดคิดเพิ่มเป็น 1 วัน
 7. ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าเช่ารถ+ค่าผ่าทางพิเศษ-ค่าน้ำมัน-ค่าจอดรถ อื่นๆ(ถ้ามี)หรือแล้วแต่ตกลง
 8. การจองรถล่วงหน้า กรุณาโอนเงินมัดจำ ก่อน 500 บาท/วัน กรณีที่จะยกเลิกการเช่า จะต้องจ้าก่องล่วงหน้าภายใน 7 วันมินั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

ค่าน้ำมันเช่ารถตู้ – ทางด่วน – ทางพิเศษในการเช่ารถตู้

 1. พนักงานจะทำการเติมน้ำมันเต็มถังมาจากบ้าน ทุกครั้ง
 2. ผู้เช่ารถจะต้องเติมให้เต็มถังอีกครั้งหลังจากที่มีการใช้บริการเรียบร้อยแล้ว
 3. ค่าผ่านทางด่วน ค่าที่จอด ผู้เช่ารถ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
 4. หมายเหตุ เว้นแต่จะมีการตกลงไว้เป็นอย่างอื่น